Ravi Shankar

December 12, 2012: Ravi Shankar, 92, Indian sitar legend.
Links: BBC